Condiciones de uso

InicioCondiciones de uso

Corte Arbitral de Galicia con domicilio en C/ San Roque 26, entreplanta, 27.002, Lugo, con CIF G27409358 pon a disposición no seu sitio web http://www.cortearbitralgalicia.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de Corte Arbitral de Galicia por parte dos USUARIOS que acedan ao mesmo.

As presentes condicións xerais expóñenselle ao USUARIO no sitio web http://www.cortearbitralgalicia.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, as imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se producise esta aceptación.

Corte Arbitral de Galicia está inscrita no Rexistro Nacional de Asociaciones Grupo 1/Sección 1/Número Nacional 595805.

O aceso ao sitio web de Corte Arbitral de Galicia implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade.

O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que nel se ofrecen para a realización de actividades contrarias á lei e a respetaren todo momento as presentes condicións xerais.

PRIMEIRA.

- O sitio web de Corte Arbitral de Galicia foi realizado por un lado, coa fin de pór a disposición de terceiros información sobre as súas actividades e por outro, pór a disposición dos usuarios a posibilidade de contactar con Corte Arbitral de Galicia para solicitar información adicional.

SEGUNDA.- CONDICIÓNS DE ACESO E USO.

2.1.- A utilización do sitio web de Corte Arbitral de Galicia non implica a obrigatoriedade de inscripción do USUARIO, a non ser que este USUARIO queira utilizar a base de datos de artigos existentes en http://www.cortearbitralgalicia.com onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico. Esta suscriciónrexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de aceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o USUARIO a realizar un bo uso da web.

Están prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros:dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc. Expresamente Corte Arbitral de Galicia prohíbe os seguintes:

2.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de Corte Arbitral de Galicia ou a terceiros.

2.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de
correos masivos (spamming) ou o envío de grandes mensaxes coa fin de bloquear servidores da rede (\\\\\\»mail bombing\\\\\\»).

2.1.3.- Corte Arbitral de Galicia poderá interromper en calquera momento o aceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais -ver cláusula quinta.

TERCEIRA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por:

3.1.- Corte Arbitral de Galicia utilizando fontes internas e externas de tal modo que Corte Arbitral de Galicia só se fai responsábel polos contidos elaborados de forma interna.

3.2.- Corte Arbitral de Galicia resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

CUARTA.- RESPONSABILIDADE.-

4.1.- Corte Arbitral de Galicia en ningún caso será responsábel de:

4.1.1.- Os erros e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

4.1.2.- Da produción de calquera tipo de dano que os USUARIOS ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

4.1.3.- Das condicións ou características dos artigos que se ofertan no sitio web.

Corte Arbitral de Galicia simplemente pon en contacto a empresas e profesionais que ofertan ou demandan estes artigos pero non se responsabiliza das negociacións ou acordos posteriores que realicen estas empresas ou profesionais quedando única e exclusivamente a boa marcha da compravenda en mans destes usuarios.

4.2.- Corte Arbitral de Galicia resérvase o dereito a suspender o aceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal até oa seguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse.

Ademais, Corte Arbitral de Galicia colaborará e notificará á autoridade competente estas incidencias no momento en que teña coñecemento certo de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita.

4.3.- Corte Arbitral de Galicia asume as responsabilidades que poidan derivarse da prestación dos servizos que ofrece nos límites e tal e como se especifica nas distintas Condicións Xerais de Contratación dos servizos que se poñen a disposición do USUARIO.

QUINTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA.-

Corte Arbitral de Galicia é unha marca rexistrada. Está prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de Corte Arbitral de Galicia, que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentemento expreso de Corte Arbitral de Galicia. Están reservados todos osdereitos. Ademais, o sitio web de Corte Arbitral de Galicia -os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- está plenamente protexido polos dereitos de autor, estando expresamente prohibida toda reproducción, comunicación, distribución e transformación dos elementos referidos protexidos salvoconsentemento expreso de Corte Arbitral de Galicia.

SEXTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE.-

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derivar das presentes condicións xerais os Xulgados de Lugo renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SÉPTIMA.-

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Corte Arbitral de Galicia poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidas neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Corte Arbitral de Galicia.

Leave a Comment


*